Noviji radovi

Na rubu razuma! (esej o toleranciji), Diskursi, broj 1.

Od „multikulturalizma“ ka (post)sekularističkom interkulturalizmu (istraživačka studija), Diskursi No 2;

Lažni kraj multikulturalizma na Zapadu i stvarni kraj multikulturalizma na Balkanu (uvodno izlaganje na znanstvenom skupu IDENTITET, MULTIKULTURALIZAM I STRAH OD DRUGOG, održanom u Sarajevu, 28. listopada 2011. , u organizaciji časopisa Diskursi), Diskursi No.3;

Mostar anno Domini 2011: Die geteilte Stadt und die geteilten Gefühle (predavanje skupini uglednih njemačkih socijaldemokrata, u Mostaru 12. svibnja 2011.), Diskursi, No 4;

Razgrtač bosanskih i hercegovačkih sumaglica (politološko razumijevanje književnika Ivana Lovrenovića – pripremljena ali neizgovorena besjeda na Danima Matice hrvatske 2011.), Motrišta, No. 59-60/2011;

Hrvatsko ili „die sogenannte Frage“!? (komentar u studiji i osvrt na studiju „Ustavna, pravna i faktička pozicija hrvatskog konstitutivnog naroda“, Konrad Adenauer Stiftung i Europska akademija), Motrišta 77-78/2014, Oslobođenje, Pogledi, 26. travnja 2014.;

Imamo li na sceni intelektualce-licemjere ili one koji izlažu javnosti svoje stavove javnim zaprekama unatoč i na štetu osobne koristi? (riječ na promociji knjige o. Frane Prcele „Bogozaborav…“, u Mostaru, 24. travnja 2014.), Motrišta 79/2014, Oslobođenje, Pogledi, 12. srpanj 2014.;

„Clash kultura“ ili nekultura?, Status, broj 11, str.130-149. (Povodom prijepora glede karikatura poslanika Muhameda u jednom danskom listu u Lasićevom radu učinjen je istraživački napor kako bi se razumjele pozadine tzv. sukoba kultura.);

Posthumni spor u švicarsko-njemačkom magazinu za političku kulturu „Cicero» (Radi se o pokušaju predočavanja intelektualno-moralnog spora između jednog od vodećih svjetskih filozofa, kakav je J. Habermas, i isto tako respektabilnog povjesničara, kakav je bio pokojni J. Fest.), Status, broj 11., str.166-171.;

Za šest dana ili za milijun godina – Bog ili evolucija?, (Mini studija pokušava predočiti suštinu prijepora evolucionista s kreacionistima.), Status, br. 12, str. 83-88.;

Metropola svjetske moderne za 100 dana (U središtu rada je socio-politološko razumijevanje fenomena Docummente u Kasselu, te njezino smještanje u odgovarajući povijesni i kulturološko-umjetnički kontekst…), Status, br.12. str.253-261.;

Fascinantni vizionar i realist (Riječ je o poticajnom osvrtu na znamenitu Merseburgerovu biografiju o Willy Brandtu, te istovremeno o apelu za kulturu sjećanja i na području zapadnog Balkana.), Status, br. 13, str. 61-264.;

O Romima (istraživačka studija), Status, No. 14/2010;

Pledoaje za novi društvovni ugovor o plurimorfnoj BiH (Referat na znanstvenom skupu „Društveni dijalog i politika konvergencije u BiH“ u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, 11. svibnja 2012.), Status, No. 16/2013;

Prokletstvo “kulture selektivnog sjećanja” (Osvrt na knjigu Ivice Šarca Kultura selektivnog sjećanja), Status, No.16/2013;

Avanti diletanti, iliti: je li „Bog filozofa“ stvarno „Bog“, ili je intertekstualno čvorište?, Status, No 17/2014;

Političke stranke u BiH i kvazidemokracija (referat na okruglom stolu u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung „Političke partije i transformacija…“, Banja Luka, 30. siječnja 2010.);

Što balkanski mediji jesu, a što bi mogli i morali biti? (pripremljeno za prvi FES-ov workshop – Balkan Media Barometar -BMB I, održan od 23. do 25. rujna 2011. na Vlašiću), BMB, FES, Sarajevo, 2011.;

BiH u NATO i EU integracijama – između nužnosti i omraze (uvodno izlaganje na okruglom stolu „NATO i EU integracije – odvojeni ili paralelni procesi“, u organizaciji George C. Marshall European Center for Security Studies Garmisch-Partenkirchen…, Banja Luka, 13. rujna 2011. godine).

Jesu li univerziteti/sveučilišta u BiH funkciji izgradnje mira ili nemira? (riječ na konferenciji „Uloga univerziteta u izgradnji mira“, održanoj na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u organizaciji Norveškog helsinškog komiteta, 11. prosinca 2012. godine);

O traumi osobnih i skupnih identiteta i o imperativu pretvaranja nužnosti zajedničkog života u vrlinu (referat na međunarodnom znanstvenom kolokviju u organizaciji Franjevačkog instituta za kulturu mira iz Splita, u sklopu Europskog kongresa OFM animatora za Pravdu mir i integritet stvorenja, Trogir, 29. i 30. travnja 2013. godine);

Nesposobnost izgradnje „zajedničke vizije“ o europskoj zemlji BiH (referat pripremljen za međunarodnu konferenciju „Mediji i politika“, održanu 09. svibnja 2013. godine u organizaciji Odjela politologije i Odjela žurnalistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Objavljen u: Kultura komuniciranja), Filozofski fakultet Sve-Mo, Mostar 2014;

U pamet se ljudi! (izlaganje na konferenciji „Reforma Federacije BiH“, Konrad Adenauer Stiftung i Centra za nove inicijative u Mostaru 25. 04.2013. godine);

Ovo je naša reforma, ili od nje neće biti ništa (završna riječ na ceremoniji zatvaranja dvodnevne konferencijie o preporukama Ekspertnog tima za ustavnu reformu Federacije BiH, Sarajevo, 14. i 15. svibnja 2013.);

Posljednja politička šansa! (završna riječ na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u Sarajevu 24. lipnja 2013. godine, na kojoj je formalno prihvaćena ideja „ustavne reforme“);

Bit će ustavne reforme u Federaciji BiH, inšallah!? (riječ na okruglom stolu „REFORMA USTAVA U FBiH – NADLEŽNOSTI I EFIKASNOST“, u organizaciji Konrad Adenauer Stiftung i Centra za regionalne inicijative, u Mostaru, 25. listopada 2013.);

U potrazi za nadilaženjem „zamrznuta konflikta“ u BiH (referat na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji IDENTITETI – KULTURE – JEZICI: „KULTURNE I IDENTITETSKE RAZNOLIKOSTI BIH I EUROPSKE PERSPEKTIVE JEDNOGA PODIJELJENOG DRUŠTVA“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 04. i 05. lipnja 2014. godine);

Je li se Bosna i Hercegovina u proteklih 100 godina vrtila u začaranomu antieuropskomu krugu? (izlaganje na okruglom stolu „Europska perspektiva Bosne i Hercegovine 1914-2014“, u organizaciji Paneuropske unije BiH, HKD Napredak i Konrad Adenauer Stiftung, 27. 06. 2014. godine), Oslobođenje, Pogledi, 28.06. 2014.;

Ima li šanse za dovršenje internacionalizacije tzv. bosanskog pitanja? (izlaganje na promociji knjige dopisnog člana ANUBiH, prof. dr. Mirka Pejanovića „Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH“, na Filozofskom fakultetu Sve-Mo), Dnevni list, 03. veljače 2014.;

Je li Napredak „misija“? (izlaganje na promociji knjige predsjednika HKD Napredak, prof. dr. Franje Topića „Napredak je misija“, u Kosači, 03.04.2014, Dnevni list, 04. travnja 2014., Oslobođenje, 05. travnja 2014.;

Ma sjajno je to 103. mjesto za BiH, u rankingu Freedom House, u društvu Nigerije i Haitija, (pripremljeno za II. Balkan Media Barometar, BMB II – Jahorina 2014), Oslobođenje, KUN, 19. lipnja 2014.;

Sjećamo li se Srba iz naših komšiluka? (esej iz domene kulture sjećanja: s osloncem na literaturu Stevana Tontića), Oslobođenje, Pogledi, 07.07. 2014.;

Nekrolog Emmanuela Todda SAD-u (podsjećanje na jednu nezaobilaznu, ali neprevedenu knjigu), Oslobođenje, Pogledi, 02. 08. 2014.;

Javno pokajanje EHM-a Johna Perkinsa, (podsjećanje na važan čin i knjigu), Oslobođenje, 09.08.2014.;

Drugi Vijetnam, iliti skupa američka avantura u u Iraku (vanjsko-politička analiza s povodom), Oslobođenje, Pogledi, 16.08.2014.;

Jesu li zapadne demokracije ugrozile vlastitu slobodu? (vanjsko-politička analiza s povodom), Oslobođenje, Pogledi, 23.08.2014.;

Je li „građanski neposluh“ jedini smislen odgovor na demokraturu? (riječ na promociji knjige Srđana Puhala i Nede Perišić „Apstinenti u Bosni i Hercegovini“, FES, Sarajevo, 2014.), u Mostaru 04. 09. 2014., Oslobođenje, 06. 09. 2014.;