Zbornici

Zbornik radova “Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljenoga društva” (Filozofski fakultet Sve-Mo, Synopsis, KAS, Mostar, 2015., str. 547). Prilog Mile Lasića: “U potrazi za nadilaženjem „zamrznuta konflikta“ u Bosni i Hercegovini”

Uvod u znanost o politici, 2010. i 2012., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, („rider“, skripta, hrestomatija), Mostar, str. 230. Priređena u obliku hrestomatije za nastavno-edukativne potrebe studenata na Odjelu politologije Filozofskog fakulteta, skripta predstavlja zbirku klasičnih politoloških tekstova uglednih autora iz svijeta političke filozofije i politologije, popraćenima ili Lasićevim uvodima ili komentarima.)

Skupina autora (ur. akademik Ivan Cvitković), 2010, specijalna publikacija ANUBiH: Mjesto i uloga sociologije u bosansko-hercegovačkom društvu (M. Lasić, Trans-nacionalnost sociološke misli, povodom 35. kongresa njemačkih soociologa), ANU BiH, Sarajevo;

Skupina autora (urednici: fra Mijo Džolan, Alen Krstić, Mile Lasić, Ivan Lovrenović i Ivan Vukoja), 2013, međunarodna znanstvena konferencija „BiH, EUROPSKA ZEMLJA BEZ USTAVA – ZNANSTVENI, ETIČKI I POLITIČKI IZAZOV“ (M. Lasić, uvodni referat “Pledoaje za alternativni proeuropski kulturološki i politološko-pravni narativ ”, te brojne intervencije u raspravi, u prilogu), Franjevački institut za kulturu mira, Split; Zbornik je moguće preuzeti na ovom linku.

Skupina autora (članovi Ekspertne skupine: Mirjana Deftedarević-Nadaždin, Mile Lasić, Kasim Trnka Vehid Šehić, Krešimir Zubak), 2013, Reforma Ustava Federacije BiH – a) Kritička analiza opravdanosti ustavnih promjena; b) Preporuke Ekspertne skupine; c) Dostignuti stupanj priprema za promjenu Ustava, nakladnik: Zastupnički dom FBiH (vidjeti printanu ili CD verziju, uključivo i nacrt Ustava Federacije u BiH);

Skupina autora (N. Ćurak, E. Djuliman, L. Hjort, Knut V. Bergem, Beate Slydal, Mile Lasić), 2013, kompendium za regionalni studij „Interkulturalno razumijevanje i ljudska prava“ (M. Lasić, O prokletstvu kulture selektivnog sjećanja), Helsinški komitet Norveške, Oslo;

Skupina autora (Sabina Woelkner, Nedim Ademović, Jens Woelk, Soeren Keil, Joseph Marko, Florian Bieber, Drino Galičić, Mile Lasić, Ivan Lovrenović, Mato Tadić i Ivan Šarčević), 2014, Scientific study: An Analysis of the Implementation of the constitutional and legal Framework on the Ground, Europska akademija, Konrad Adenauer Stiftung, Sarajevo, Berlin;

Skupina autora, 2014, Olimpijsko Sarajevo za nezaborav: XIV ZOI tri decenije poslije, Rabic, Sarajevo (M. Lasić: Branko Mikulić, predsjednik XIV ZOI Sarajevo’84);

Skupina autora, 2014, Sarajevo moj grad, Sarajevski velikani, knjiga 2, Rabic Sarajevo (M. Lasić: Branko Mikulić – zaboravljeni Sarajlija, čovjek i državnik)

Skupina autora, 2011: Škola euroatlantizma u Baru od 15. do 19. 11. 2010. (Lasićevo predavanje: Pokušaj ulaska BiH u EU i NATO), Univerzitet Donja Gorica, Podgorica;

Skupina autora, 2011: Pozitivne vibracije u regiji jugoistočne Europe, (priopćenja sa znanstvenog skupa u organizaciji Atlantskog vijeća Republike Hrvatske), časopis Međunarodne studije/Internationals Studies, No 1/2011, Zagreb;

Skupina autora, 2011: Western Balkan after Lisbon Meeting, The Šipans Meetings 2011, Yearbook 2011, Zagreb (autorski tekst: The Road of BiH to EU and NATO or Searching for a Credible Belonging);